Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu

ul. Kamienna 20 | 74-300 Myślibórz | Zachodniopomorskie

OŚWIADCZENIE

Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:
• www.sdsmysliborz.pl
• www.bip.sdsmysliborz.pl
Status pod względem zgodności z ustawą
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• na stronie internetowej sdsmysliborz.pl mogą znajdują się zdjęcia oraz filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-29
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Bogusz
• E-mail: kontakt@sdsmysliborz.pl
• Telefon: 95 747 08 85
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu
• Adres: 74 – 300 Myślibórz, ul. Kamienna 20
• E-mail: kontakt@sdsmysliborz.pl
• Telefon: 95 747 08 85
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność wejścia:

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu jest położona przy ulicy Kamiennej 20 w Myśliborzu.  Ośrodek mieści się na parterze budynku, nie posiada windy. Do budynku prowadzi wejście główne usytuowane od strony ulicy Kamiennej. Wejście jest dostępne w godzinach pracy placówki: 7.15 – 15.15. Do wejścia budynku prowadzą schody z dwoma stopniami i podjazd przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Wejścia, w tym ewakuacyjne, nie posiadają progów, są o szerokości w świetle min. 90 cm.
Przy budynku zlokalizowany jest parking. Z parkingu do wejścia głównego budynku prowadzi chodnik z obniżonym krawężnikiem. Miejsca parkingowe nie posiadają specjalnego oznaczenia dla osób niepełnosprawnych.
Pomiędzy pomieszczeniami brak barier komunikacyjnych.
Pomieszczenia sanitarne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń alfabetu Braille’a.
Brak tłumacza języka migowego.
Pracownicy zespołu wspierająco – aktywizującego posiadają umiejętności posługiwania się alternatywnymi sposobami komunikacji (ACC).