Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu

ul. Kamienna 20 | 74-300 Myślibórz | Zachodniopomorskie

CELE

Cele działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu

Cel główny działalności ŚDS:

Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w zwiększeniu autonomii, samodzielności, zaradności życiowej a także integracji społecznej.

Pomoc ta realizowana jest poprzez organizowanie całokształtu spraw zmierzających do podtrzymywania i rozwijania umiejętności niezbędnych w możliwie samodzielnym i aktywnym życiu, stworzenie możliwości do zdobycia kompetencji umożliwiających pełnienie ról społecznych.

Cele szczegółowe:

  1. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samoobsługi niezbędnych do możliwie samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu.
  2. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów koniecznych do możliwie samodzielnego życia.
  3. Poprawa kondycji psychicznej poprzez podniesienie świadomości, budowanie i podtrzymywanie poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny.
  4. Rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz podtrzymywanie i kształtowanie umiejętności wychodzenia z inicjatywą, umiejętności współpracy, budowania pozytywnych relacji z innymi.
  5. Pobudzanie do podejmowania różnych form aktywności. Pomaganie w odkrywaniu własnych możliwości oraz przezwyciężaniu barier utrudniających aktywność, w tym aktywność zawodową.
  6. Ułatwienie dostępu do kultury, sportu, turystyki i rekreacji.
  7. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, świadczeń pomocy społecznej oraz w załatwianiu spraw urzędowych.
  8. Działanie na rzecz integracji społecznej uczestników ŚDS poprzez współpracę z rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi a także instytucjami i organizacjami, osobami lub podmiotami przyczyniającymi się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi.