Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu

ul. Kamienna 20 | 74-300 Myślibórz | Zachodniopomorskie

ZASADY PRZYJĘCIA

Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach prowadzonych w ŚDS lub jej opiekun prawny powinni zgłosić się do naszego Domu lub do ośrodka pomocy  społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, tj.

OPS w Myśliborzu,

OPS w Dębnie,

GOPS w Nowogródku Pomorskim.

z prośbą o skierowanie do ŚDS na pobyt dzienny. Po wstępnej rozmowie zostanie ustalony termin przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania kandydata do udziału w zajęciach.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie od lekarza psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli osoba zainteresowana takie posiada).

Termin przyjęcia ustala kierownik ŚDS w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem. Skierowanie do ŚDS następuje na drodze decyzji administracyjnej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zaświadczenia można pobrać z naszej strony  pod następującymi linkami: